THE FLY

CASTELLANO

Todos los que le conocían podrían haber jurado que Tomeu Ballester era incapaz de dañar ni a una mosca. Había pillado a su querida mujer, madre de sus dos hijas, en la cama con el vecino de arriba, fontanero de profesión. El dolor fue tan grande que lo paralizó unos días. Al tercer día su mujer se atrevió a confrontarlo: - ¿quieres que nos divorciemos? Tomeu no contestó. Rojo de ira la golpeó con tal fuerza que la sangre manchó su puño. Murió instantáneamente. La mosca.


 

SVENSKA

Alla som kände honom kunde ha svurit att Tomeu Ballester inte kunde skada en fluga.
Han hade avslojad hans älskade hustru, mor till hans två döttrar, i sängen med övervåningens granne, en rörmokare till yrket. Smärtan var så stor att den förlammadehonom i ett par dagar. På den tredje dagen vågade hustrun konfrontera honom - vill du att vi ska skillja oss? Tomeu svarade inte. Röd av vrede slog han henne så hårt att blodet färgade näven. Hon dog omedelbart. Flugan. (PÅ SPANSKA ÄR FLUGA FEMININ)


 

ENGLISH

Everybody who knew him could have sworn that Tomeu Ballester was unable to harm a fly.
He had caught his beloved wife, mother of his two daughters in bed with the upstairs neighbor, a plumber by profession. The pain was so great that it paralised him for a few days. On the third day his wife dared to confront him: - do you want us to get divorced?
Tomeu did not answer. Red with anger hit her so hard that blood stained his fist. She died instantly. The fly. (FLY IS A FEMININE WORD IN SPANISH)

AFRODITA

CASTELLANO

Acompañada de un grupo de su edad, entró la joven bella en el abarrotado bar, aunque el local era enorme nadie dejó de observarla. No era una joven mona, o linda, o guapa, era realmente hermosa. Tanto los hombres como las mujeres la localizaron al instante y sabían en qué parte del bar se encontraba (aunque pretendieron no hacerlo). Deslumbrante, elevada sobre todos, inocentemente bromeando con sus acompañantes ¡Oh, el poder de la belleza! Las mujeres admiraban y envidiaban, esperando que sus parejas no la vieran, los hombres luchaban por evitar ceder al impulso de admirarla directamente. La joven Afrodita y sus acompañantes abandonaron pronto el lugar. Todo volvió a la normalidad, pero esa fugaz presencia se resistió en abandonar los pensamientos de los tocados por su encanto, durante bastante tiempo.

SVENSKA

Tillsammans med en grupp i samma ålder trädde en vacker ung kvinna in i den fullsatta baren, även om lokalen var stor ingen kunde undvika att observera henne. Det var inte bara en ung sött, eller snygg ung kvinna, hon var verkligen vacker. Både män och kvinnor visste exakt var i baren hon befann sig (även om de låtsades inte om det). Bländande, högt över alla, oskyldigt skämtande med hennes kamrater. Åh, vilken makt har skönheten! Kvinnorna beundrade och avundades, och hoppades på att deras partner inte skulle märka henne. Och männen kämpade med impulsen att titta åt hennes håll. Även efter att Afrodite hade lämnat baren, hennes charm stannade i deras medvetande under en lång tid.

ENGLISH

Accompanied by a group of her own age, the beautiful young woman entered the crowded bar, the place was huge but nobody could help not watching her. She was not just pretty , or cute, or lovely, she was really beautiful. Both men and women knew instantly where in the bar she was (even if they pretended not to). Dazzling, high over everyone else, innocently joking with her companions. Oh, the power of beauty! The women admired and envied her, hoping that their partners would not see her, the men fought the impulse to admire her directly. Even after Afrodite left the bar, her presence stayed in their minds for a long time.

EL POETA RAFAEL ALBERTI, Que me perdone

CASTELLANO

Iba el poeta por una plaza de mercado en un pueblacho de Castilla, su hijita de la mano y decía:

¿qué quieres que te compre, dí? Aquí nadie vende nada…no sè qué comprarte. ¿quieres un cordero, dí? ¿con su cinta colorada?

No sé qué comprarte, aquí nadie vende nada.

Y el internauta Perico Gallardo, que no es poeta, pregunta a su monitor: ¿qué quieres que te cuente, dì? Aquí nadie escucha nada.

¿Quieres un cuento de crímenes, dí, con su sangre colorada? ¡Aquí nadie escucha nada!

Aquí nadie lee nada. ¿Qué quierers que te escriba, dí? ¿Quieres un relato erótico, dí, con su sexo sonrosado?

¡Aquí nadie lee nada!

SVENSKA (på sätt och viss)

En poet promenerar på en marknadsplats i en liten Kastiliansk by, med hans lilla dotter i handen och säger:

Vad vill du ha, säg? Här säljer man ingenting ... vet inte vad jag skall köpa. Vill du ha ett litet lamm, säg? "Med en liten rött band?

Jag vet inte vad jag ska köpa, här säljer man ingenting.

Och surfaren Perico Gallardo, som är inte diktare, frågar sin datorskärm: vad vill du att jag ska säga, säg? Här finns ingen som lyssnar på nåt .

Vill du ha en historia av brott, säg, med sitt röda blod? Ingen lyssnar på något!

Här finns ingen som läser något. Vad vill du att jag ska skriva, säg? Vill du ha en erotisk berättelse, säg, med sin rosafärgad sex?

Ingen här som läser något!

ENGLISH (somehow)

A poet walks by a little village somewhere in Castile, his daughter by the hand, and said:

What do you want me to buy you, say... I do not know what to buy. Do you want a little lamb, say? With its red ribbon?

I do not know what to buy, ? Nobody here sells anything.

And the surfer Perico Gallardo, who is not a poet, asks his monitor: what do you want me to tell you, say? Here no one listens to anything.

Want a story of crime, say, their blood red? Nobody listens to anything!

Nobody here reads anything. What do you want me to write, say? Do you want an erotic story, say, with its pink colored sex?

Nobody reads anything!


 


MI PIEDRA ROSETTA MIN ROSETTA STEN MY ROSETTA STONE

CASTELLANO

El pobre hombre tenía repetidos impulsos a escribir algo pero siempre se estrellaba ante un muro aparentemente absurdo: ¿En qué puñetero idioma?

El desgraciado hablaba en sueco a diario, pero su idioma materno era el castellano (y el catalán, para joder más). Los muchos libros que leía estaban casi siempre en inglés.

Como nunca acababa de decidirse acabó por publicar sus textos en tres idiomas simultáneamente.

SVENSKA

Den stackars mannen hade upprepade impulser att skriva något men alltid kraschade mot en vägg till synes absurd: På vilket jävla språk?

Den olycklige talade på svenska varje dag, men hans modersmål var spanska (och katalanska till råga på allt.) De många böcker han läste var nästan alltid på engelska.

Eftersom han kunde aldrig välja , bestämde han sig till slut att publicera sina texter på tre språk samtidigt.

ENGLISH

The poor man had repeated impulses to write something but always crashed against a wall seemingly absurd: What bloody language?

The unfortunate man spoke in Swedish daily, but his native language was spanish (and Catalan to fuck it up more.) The many books he read were almost always in English.

As he could never choose the man decided at last to publish his texts in three languages simultaneously